Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huidige verkoop en alle toekomstige verkopen van Loriaux Sprl aan dezelfde koper en hebben voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Andersluidende bepalingen zijn alleen geldig na onze schriftelijke toestemming. Onze catalogus en onze commerciële literatuur zijn niet bindend. Geplaatste bestellingen zijn alleen bindend na onze schriftelijke bevestiging ervan of na levering van de bestelde producten.

Producten.
De specificaties van de producten in onze catalogi kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen geven de klant niet het recht om een schadevergoeding en rente te eisen. Als zich een wijziging voordoet, wordt de klant hiervan bij de bestelling en vóór de levering op de hoogte gebracht.

Prijzen.
De prijzen in onze catalogi zijn BTW 21% inclusive. De aan de klant aangerekende prijzen zijn de prijzen zoals deze vermeld zijn in de catalogus die geldig is op het ogenblik van de bestelling of, in bepaalde gevallen, de prijs zoals die vermeld staat in het bestek. Als zich een prijswijziging voordoet, wordt de klant hiervan bij de bestelling en vóór de levering op de hoogte gebracht. Zonodig staan op uw factuur de BEBAT-bijdrage,voor in- zamelen en recyclen.

vGarantie.
Voor al onze producten geldt (1) de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, (2) een “product”garantie van 2 jaar tegen fabrieksfouten, en (3) een “Niet tevreden? Geld terug!”-garantie gedurende 8 dagen na levering.
De “product”garantie beperkt zich tot de herstelling van het product, de vervanging van defecte productonderdelen of de vervanging van het hele product (door ons te bepalen).
De klant kan geen aanspraak maken op deze garanties in geval van verkeerd gebruik, slecht onderhoud of aanpassing van de producten. Tevens is de garantie onderworpen aan de strikte naleving van de betalingstermijn en -voorwaarden.
De factuur geldt als garantiebewijs.

Levering.
De levering vindt plaats op het ogenblik dat de producten worden geleverd op het door de koper opgegeven adres door een door ons aangewezen transportbedrijf of besteldienst. Het risico gaat over op de koper op het ogenblik van de levering.

Terugname.
Producten worden alleen teruggenomen in de originele verpakking. Binnen 8 dagen .

Betalingsvoorwaarden.
Bij de bestelling door middel van een bankkaart of in contanten, zonder uitstel of korting. Bij de ontvangst van de factuur door middel van een cheque of door storting op de in de factuur vermelde vervaldatum, zonder korting.

Niet-betaling.
Niet-betaling op de vervaldatum leidt tot het volgende, met behoud van alle rechten en zonder ingebrekestelling :
a) het verstrijken van de vervaldatum voor alle door de koper verschuldigde sommen met onmiddellijke opeisbaarheid ervan ;
b) de betaling van achterstalligheidsinteresten (gelijk aan de wettelijke rente), alle relevante kosten ten gevolge van de niet-betaling, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15 % voor administratie- en andere kosten, met een minimum van 38 € ;
c) het recht om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden.

Eigendomsvoorbehoud.
De verkochte goederen blijven het eigendom van “Loriaux SPRL “ tot de koper het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald.

Geschillen.
Voor alle geschillen over verkoopcontracten zijn alleen de rechtbanken van Charleroi bevoegd.
Etablissement Loriaux sprl
Rue Auguste Piccard 12,
B-6041 Gosselies

Tél : +32(0)71 47 23 14
Fax : +32(0)71 47 23 13

  • © 2016 ETS LORIAUX SPRL. Alle rechten voorbehouden
  • De verkoop van Boccia Titanium juwelen alsmede van de Boccia Titanium, Tekday,
    Go Girl Only, Certus en All Blacks uurwerken is voorbehouden aan de vakhande
  • Algemene verkoopsvoorwaarden | Leven-particulier | Credits
  • Réalisation Ethic Web